Læsøfærgens generelle forretningsbetingelser og befordringsbestemmelser

§ 1 Generelle bestemmelser - herunder gyldighed og ansvar

Ved køb af billet til rejse med Læsøfærgen gælder disse betingelser for passagerer, biler, lastbiler, rejsegods og fragt på rederiets færger Margrete og Ane Læsø eller en af rederiet indchartret færge, uanset om der udstedes dokumenter om aftalen eller ej.

Læsøfærgen kan ikke gøres ansvarlig for tab, direkte eller indirekte, herunder tab af indtægter, ud over hvad ufravigelige regler i søloven eller anden ufravigelig lovgivning foreskriver.

Læsøfærgen begrænser sit ansvar mest muligt i henhold til sølovens regler.

Rejser med Læsøfærgen er omfattet af EU forordning nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje samt EF Forordning Nr. 392/2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer.

Sammendrag af forordningerne findes i terminalerne og ombord på skibene.
Link til passagerrettighederne samt klagevejledning findes på Læsøfærgens hjemmeside.

Hvor der er uoverensstemmelse mellem disse forretningsbetingelser og enhver gældende lovgivning, vil vilkårene i en sådan lovgivning være gældende.

Læsøfærgens skibe er dansk registrerede, og sikkerhedssproget ombord er dansk.

Alle aftaler indgås på dansk.

De rejsende er pligtige til at overholde kaptajnens og besætningens anvisninger.

En kunde betragtes som passager, i det øjeblik tjek-ind er foretaget, eller så snart kunden befinder sig på skibets landgang eller rampe.

Ombord- og i landkørsel sker efter anvisning fra personalet og skal ske under særlig agtpågivenhed fra førerens side. Det er ikke tilladt at bruge mobiltelefon under ombordkørsel og ilandkørsel.

Brug af åben ild indendørs og på vogndækket er forbudt. Rygning er kun tilladt i de dertil indrettede områder. Rygning er ikke tilladt på visse overfarter. Brug af elektroniske cigaretter sidestilles med reglerne for almindelige cigaretter.

Ophold på vogndækket under overfarten er strengt forbudt af sikkerhedsmæssige årsager.
I særlige tilfælde kan kaptajnen dispensere fra ovenstående på den enkelte rejse.

Rederiet kan udelukke personer fra transport, uanset om de har gyldig billet eller ej, hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko, er berusede eller påvirkede, er til gene for andre passagerer eller rederiets personale, eller hvis de i øvrigt ikke følger de givne anvisninger.

Rederiet kan udelukke køretøjer, som lækker olie, benzin eller andet.

Det er ikke tilladt at have oliefyr, dieselmotorer mm. kørende på vogndækket under sejladsen, medmindre andet er aftalt med rederiet.

Gasflasker må ikke være tilsluttet til installationer under overfarten.

Det er ikke tilladt at lade elbiler ombord.

Såfremt der er akut katastrofe-, ambulance- eller politikørsel ved udsolgte afgange, bliver de sidst ankomne reserverede køretøjer sat i venteposition.

Rederiet kan i særlige tilfælde afvise passagerer til den enkelte færge, såfremt pladsforholdene betinger dette.

Beskadigelse af rederiets inventar og andres ejendele vil medføre erstatningsansvar.

Passagerområderne ombord og i land kan være videoovervågede. Enhver form for tyveri anmeldes til politiet.

Det er kun tilladt at nyde medbragt mad og drikkevarer i de dertil anviste områder.

Lejrskoler er velkomne på Læsøfærgen. Vi henstiller til, at elever og ledere om muligt benytter agtersalonerne, udviser hensyn til de øvrige passagerer og er opmærksomme på, at man opholder sig på en færge til søs.

Rejsende må ikke, uden Færgeselskabets tilladelse, tilbyde varer til salg, omdele tryksager, foranstalte indsamlinger eller lignende om bord eller i land på Læsøfærgens område.

Rederiet kan løbende ændre afgange, færgelejer med videre. Det forventes, at passagerer holder sig orienteret om ændringer i sejlplanen. Billetpriser kan ændres som følge af fx stigende oliepriser. Der tages forbehold for trykfejl i både prislister og øvrige vilkår.

De til enhver tid gældende Generelle forretningsbetingelser og befordringsbestemmelser kan ses på Læsøfærgens hjemmeside.

Rederiet forbeholder sig ret til at ændre betingelserne, såfremt der sker ændringer i processer og procedurer eller i relevant lovgivning. Ved køb eller reservation gælder de forretningsbetingelser, der er gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse. Får ændringer i betingelserne indflydelse for allerede bookede billetter, kontaktes kunden direkte. Er kunden ikke tilfreds med ændringerne, kan bookingen annulleres og fuld refusion gives.


§ 2 Bagage

Den enkelte rejsende kan uden særskilt betaling medtage personlig bagage.

På rederiets færger må der medtages bagage, som den rejsende selv er i stand til at bære. Der tilbydes transport af bagage med bagagevogn på eget ansvar – vognen trækkes ombord og fra borde som sidste køretøj. Ved mistet eller beskadiget bagage er rederiets ansvar begrænset jævnfør Søloven.

Under overførslen må der ikke medtages rejsegods, herunder håndbagage, og andet gods, som kan volde fare eller væsentlig ulempe for skib, liv eller andet gods. Læs mere under Farligt Gods.


§ 3 Befordring af syge/handicappede - herunder handicapassistance

For invalidebiler imødekommer Læsøfærgen de ønsker, der måtte være med hensyn til parkering tæt på elevator, i det omfang, det er muligt. Vælg handicapbilletter ved booking.

Læsøfærgen tilbyder handicapassistance, i form af fysisk ledsagelse til at komme til og fra borde. Assistancen udføres af Læsøfærgens personale eller anden underleverandør. Handicapassistance omfatter ikke løft af handicappet fra kørestol til sæde eller assistance til personomsorg/personlig hygiejne under overfarten.

Handicapassistance skal bestilles ved henvendelse til ekspeditionen i telefontiden minimum 48 timer før afrejse.

Rederiet kan kun tilbyde handicapassistance til individuelle kunder, ikke til grupper.

Læsøfærgen kan forlange, at syge/personer med handicap har egen ledsager med under overfarten. Ledsageren rejser med gratis.

Læsøfærgen kan tilbyde ophold i separat sygelukaf, hvis omstændighederne gør det nødvendigt, og der er ledig kapacitet. Ophold i sygelukaf skal bestilles ved henvendelse til ekspeditionen.


§ 4 Husdyr

Kæledyr kan med fordel opholde sig i bilen under overfarten, men kun på en måde, der ikke kræver tilsyn.

Kæledyr i passagerområderne skal føres i kort snor eller være i egnede kasser og må kun være i de skiltede ”hunde-områder” ombord.

Dyrene må ikke være til gene for andre passagerer og må ikke være på sæderne.

Rederiet påtager sig intet ansvar for overførsel af levende dyr.


§ 5 Gods 

§ 5.1 Almindelig godsbefordring

Alle lastbiler/varevogne med en totalvægt over 3.500 kg. eller en længde på over 6 m. bliver betegnet som lastbil.

Køretøjet skal være forsynet med surringsbeslag. Godset på køretøjet skal være tilstrækkeligt sikret for at modstå søtransportens påvirkninger. Transportør/chauffør er ansvarlig for, at lasten er forsvarligt sikret på eget køretøj.

Læsøfærgen har ikke pligt til at undersøge trailere, containere eller andre transportindretninger med hensyn til godsets pakning, stuvning, surring mv. Hvis godset ikke er pakket på forsvarlig måde, kan Læsøfærgen afvise at overføre godset.

Læsøfærgen erstatter ikke skade på gods eller køretøj, når skaden skyldes mangelfuld surring, stuvning eller andre forhold, som transportøren skal sikre, og som rederiet ikke har særlig pligt til at påse.

Læsøfærgen kan afvise gods, hvis det udgør en sikkerhedsrisiko eller er til gene for medarbejdere eller andre passagerer.

Overstyrmanden har det afgørende ord vedrørende lastesikring/surringer, og om lasten evt. skal afvises.

Til last- og losning af gods bruges eksterne stevedore-virksomheder i Frederikshavn og på Læsø. Kunder, der ønsker assistance fra stevedorer, skal selv indgå aftale med dem. En sådan aftale er Læsøfærgen uvedkommende. Nærmere oplysninger om mulige stevedore-virksomheder kan fås hos Læsøfærgen.

Skade på gods eller fragt skal anmeldes straks ved modtagelse i ankomsthavnen, inden det forlader området. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder reklamationsretten.

Læsøfærgen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på lastbiler og gods, der står på opmarch- og havnearealer i henhold til gældende retspraksis.

§ 5.2 Henstillen af gods og erhvervspakker

Gods, der stilles på Læsøfærgens opmarcharealer, står på kundens egen regning og risiko. Rederiet har først ansvaret for godset, når ombordkørsel eller lastning påbegyndes af personalet.

Hvis kunden ikke afhenter godset straks efter ankomst, oplægges godset for kundens egen regning og risiko jf. Sølovens § 274, stk. 3 nr. 2.

Erhvervspakker, der lægges på bagagevogn, står på egen regning og risiko, og skal afhentes af modtager ved færgens ankomst.

Alt gods og pakker skal være påført gyldig billet. Rederiet forbeholder sig ret til uden ansvar at efterlade gods og pakker, som ikke er forsynet med billet.

§ 5.3 Befordring af levende dyr

Ved transport af levende dyr skal chaufføren oplyse om dette senest når der køres ombord. Læsøfærgen kan afvise dyretransporter, hvis vejret betinger det, eller hvis transporten er til gene for øvrige passagerer.

Ved henvendelse til personalet ombord kan der under overfarten gives tilladelse til at tilse dyretransporter.

Rederiet påtager sig intet ansvar for overførsel af levende dyr.

§ 5.4 Farligt gods

Farligt gods transporteres iht. IMDG-kodens bestemmelser.

For køretøjer anvendt til godstransport gælder bestemmelserne i Østersøkonventionen.

Afsender af gods har pligt til på forhånd skriftligt at oplyse rederiet om tilstedeværelsen af farligt gods senest 24 timer før transport skal finde sted.

Ellers anses afsenderen for at have garanteret rederiet, at transporten ikke indeholder farligt gods.

Ved overførsel af motorkøretøjer med farligt gods skal de nødvendige dokumenter være til stede inden overførsel. Mærkning og emballering skal foretages efter gældende regler. Rederiet forbeholder sig ret til at kontrollere, at lasten svarer til anmeldelsen, og har ret til at afvise eller udskyde overførsel af farligt gods.

På afgange med farligt gods kan der i henhold til lovgivningen kun medtages et begrænset antal passagerer. Læsøfærgen anbefaler derfor, at man altid køber billet i god tid. Planlagte farligt gods afgange kan ses i den gældende fartplan. Ændringer i forhold til farligt gods afgange annonceres på Læsøfærgens hjemmeside.

Enhver form for transport af fyrværkeri kan kun foregå efter forudgående aftale med rederiet om særtransport. Anmodning om særtransport skal være rederiet i hænde i rimelig tid. Anmodning om særtransport er ikke en garanti for, at rederiet kan opfylde kundens ønske.

Transporten af fyrværkeri må kun foregå med godkendte erhvervskøretøjer og skal til enhver tid overholde den gældende lovgivning på området.

Det er ikke tilladt for private at medbringe nogen form for fyrværkeri hverken i køretøjer eller som gående.

Det er ikke tilladt at medtage nogen form for skyde- eller jagtvåben samt ammunition ombord uden våbentilladelse.

Våben og ammunition skal under overfarten opbevares forsvarligt og ikke-synligt i et aflåst køretøj eller i skibets våbenskab. Ved brug af skibets våbenskab får våbenejeren en kode, så våbnet kan opbevares sikkert. Anbringelse i skibets våbenskab friholder ikke våbnets ejer for ansvar i henhold til gældende våbenlovgivning.

Undtaget fra anmeldelse og anbringelse af våben er politi i tjeneste.

§ 5.5 Kontrolvejning og -måling

Rederiet kan kontrollere mål og vægt på trailere. Hvis kontrollen viser, at traileren overskrider den opgivne vægt/længde, pålægges den gældende kontrolafgift, jf paragraf 7.2. Ekstra omkostninger til kontrolvejning afholdes af kunden i tillæg til kontrolafgiften.

Ved overtrædelse af det angivne er billetten ugyldig og kan ikke refunderes. Ny gyldig rejsehjemmel samt kontrolafgift og evt. ekstra omkostninger opkræves kunden for transporten.

Overstyrmanden er berettiget til at afvise en trailer, der ved kontrol har vist sig at være tungere end den vægt, som er reserveret.

§ 5.6 Modregningsforbud

Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at modregne erstatningskrav eller andre fordringer på rederiet i billetprisen eller rederiets tilhørende tilgodehavender.


§ 6 Billetter

§ 6.1 Billetsalg og generelle vilkår

Køb af billet er ikke en garanti for transport, men udelukkende en forespørgsel om ledig kapacitet på det givne tidspunkt.

Billet og kort giver kun adgang til bestemte rejseruter efter forudgående bestilling.

Personligt udstedte billetter eller kort må ikke overdrages til anden person. På de ruter, hvor søfartsmyndighederne kræver det, skal passageren oplyse fulde navn, alder og køn. Oplysninger skal gives ved reservation af billet.

Billetter kan købes online på Læsøfærgens hjemmeside, samt ombord såfremt der er ledig kapacitet.

Alle billetter er envejsbilletter, medmindre andet er angivet ved købet.

Alle billetter betales ved bestilling, medmindre der foreligger en anden aftale mellem kunden og Læsøfærgen.

Passageren skal ved modtagelsen af billet og reservation sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede.
Rederiet påtager sig intet ansvar i forbindelse med fejlregistreringer foretaget ved personlig ekspedition eller ved tekniske fejl.

Den rejsende skal altid ved ombordstigning/-kørsel være i besiddelse af gyldig billet eller lignende gyldig rejsehjemmel. Billetten skal opbevares under hele rejsen og fremvises på forlangende.
 
Billetter købt online fremsendes på mail. Elektronisk billet anses som gyldigt rejsehjemmel, såfremt den overholder de øvrige betingelser for billetter og kan forevises på forlangende under hele rejsen.
 
Børn u. 7 år skal være ledsaget af en voksen eller et andet barn over 16 år på hele overfarten.
 
Definitioner:

Personbil er et køretøj med en max. tilladt totalvægt på 3.500 kg., og en max. længde på 6 m. alt inkl., som anvendes til privatkørsel.

Varebil er et køretøj med en max. tilladt totalvægt på 3.500 kg., og en max. længde på 6 m. alt inkl., som anvendes til erhvervskørsel eller godsbefordring.
 
Firmabil er et køretøj med en max. tilladt totalvægt på 3.500 kg., og en max. længde på 6 m. alt inkl., som anvendes til erhvervskørsel eller godsbefordring.
 
Autocamper er ethvert køretøj, der er indregistreret til beboelse.
 
Værkstedsbil er en personbil på vej til eller fra værksted, der ejes af en person med fast bopæl på Læsø.

Lastbil er en bil over 3500 kg. eller med en længde over 6 m. alt inkl., som anvendes til erhvervskørsel eller godsbefordring.

Tjek-ind tid

Gående skal senest være tjekket ind 10 minutter før afgang.

Køretøjer skal senest være tjekket ind 15 minutter før afgang. Det er ikke nok at holde i køen. Tjekkes der ind senere, kommer man stadig i banerne til ombordkørsel og bliver kørt ombord på samme facon, som hvis man kom 15 minutter før, under forudsætning af at vi ikke har påbegyndt ombordkørsel af chancebilister eller har lukket porten. Dvs. chancebanen vil alene indeholde biler uden reservation til den aktuelle afgang, og de vil først blive kørt ombord, hvis der er plads efter alle andre baner er tomme.

Det er passagerens eget ansvar at overholde de gældende mødetider. For gående gælder det, at man skal være på landgangen senest 10 minutter før afgang. For biler gælder det, at man skal være tjekket ind på skærmen i tjek-ind huset senest 15 minutter før afgang.
Pladsreservation bortfalder, hvis mødetiden ikke overholdes, og rederiet forbeholder sig ret til at sælge pladsen til anden side.

Beskrivelse af de enkelte billettyper samt særlige regler for anvendelse findes i tillæg til disse bestemmelser. Se i øvrigt § 6.2 Billettyper.

Afgang før tid

Skibets kaptajn kan af hensyn til miljø og brændstofforbrug beslutte på den enkelte afgang, at man afgår op til 10 minutter før tid, forudsat at alle bookede passagerer og køretøjer, som er fremmødt rettidigt, er tjekket ind og ombord.

Online billetter 

Online billetter kan købes på Læsøfærgens hjemmeside www.laesoe-line.dk.

Aftalen om køb anses for indgået, når du på skærmen får en kvittering med bekræftelse af din ordre. Billetten er samtidig sendt til den mail, du opgav ved bestilling.

Beløbet for billetten trækkes, når billetten afsendes til kunden, medmindre man har en abonnementsaftale med Læsøfærgen. I betalingssystemet kan der betales med Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard, Diners Club, Discover, UnionPay, JCB, Maestro.
De data, der sendes i forbindelse med køb, betalt med betalingskort, er krypterede (SSL).

Aftale om køb på vores hjemmeside indgås på dansk.
 
Billetsalg i terminalerne

Har du ikke mulighed for at købe billet online, kan du købe billet i terminalerne i ekspeditionens åbningstid. Her kan du også betale med kontanter.
Af valuta modtager rederiet danske, svenske og norske kroner samt euro. Fremmed valuta modtages kun i sedler. Byttepenge gives i danske kroner. Vekselkursen fastsættes af Læsøfærgen og oplyses ved køb.
 
Er ekspeditionen lukket, er det muligt at købe billet ombord, hvis der er ledig kapacitet på færgen.

Gebyrer

Rederiet forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr ved bestilling, ændring, annullering og refusion af billetter samt ved bortkomst af bookingnummer og billet.

Vi forbeholder os retten til at tillægge de til enhver tid forud solgte billetter og gældende priser et energi-/brændstoftillæg.

§ 6.2 Billettyper

Alle billetter er envejsbilletter, medmindre andet er angivet ved købet.

Beskrivelse af de enkelte billettyper samt særlige regler for anvendelse findes i tillæg til disse bestemmelser.

Regler og procedurer for Ø-kort og Ø-billetter findes her, for rabatordningen findes her mens aktuelle kampagner altid vil fremgå under Priser

Standardbilletter

Læsøfærgen tilbyder en række standardbilletter, som kan ses på den til enhver tid gældende prisliste. 

Kampagnebilletter

Læsøfærgen tilbyder i perioder kampagnebilletter med særlige vilkår. Aktuelle kampagner og vilkår kan ses på Læsøfærgens hjemmeside. 

Ø-kort

Læsø Kommune tilbyder fastboende, sommerhusejere, unge fra Læsø under 25 år samt pendlere et Ø-kort, som giver privatpersoner adgang til rabat, hvis man ofte benytter Læsøfærgen. Fastboende og unge fra Læsøs Ø-kort er røde, sommerhusejeres Ø-kort er blå mens pendleres Ø-kort er grønne.

Betingelser for udstedelse af Ø-kort kan du finde på Læsøfærgens hjemmeside sammen med link til at ansøge.

Ø-billetter med Ø-kort

Med et rødt eller blåt Ø-kort får privatpersoner adgang til Ø-billetter, som sælges til særlig Ø-pris. Prisen for Ø-billetter fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. 

Regler og procedurer for Ø-billetter kan du finde på Læsøfærgens hjemmeside. 

§ 6.3 Refundering, annullering og ændring af billetter

Billetter kan, medmindre andet er angivet i betingelserne for den enkelte billettype, ændres, annulleres og refunderes indtil 20 minutter før planlagt afgang.
 
Ved rettidig annullering af din billet refunderes billetprisen automatisk til det kreditkort, der er anvendt ved købet.

Kontantbilletter refunderes kun ved henvendelse i terminalen i ekspeditionens åbningstid.

Bestilte billetter, der ikke er annulleret eller ændret senest 20 minutter før afgang, er forfaldne til betaling.

Kommer du for sent til den bookede afgang, giver Læsøfærgen dig mulighed for at benytte din billet på en senere afgang samme dag, hvis der er ledig plads på færgen. Billetten kan ikke ændres til et andet produkt eller en anden dato og kan ikke refunderes. Kommer du med på en senere afgang, hvor prisen for rejsen er dyrere, skal differencen betales. Evt. difference i kundens favør tilbagebetales ikke.
Er der ikke flere ledige pladser på dagen, er billetten tabt.
  
Billetter ændres ikke, efter check-in er foretaget.              
 
Ved klagesager refunderes ingen billetter senere end 3 måneder efter afrejsetidspunktet.
 
For billetter udstedt af en af rederiets samarbejdspartnere kan der gælde særlige betingelser. Henvendelse vedr. sådanne billetter skal ske til den samarbejdspartner, som aftalen er indgået med. Rederiet refunderer, ændrer og annullerer kun billetter, hvor indbetalingen er sket til rederiet.


§ 7 Kontrol af billetter

§ 7.1 Gyldig rejsehjemmel

Passageren skal ved rejsens begyndelse og under hele rejsen have gyldig billet eller kort. Passageren skal på forlangende vise billet eller kort.
Det er passagerens ansvar at sikre sig, at den udstedte billet svarer til det bestilte, og at passageren har ret til at rejse på den udstedte billettype jf. handelsbetingelserne.
Læsøfærgen kan kræve dokumentation (Ø-kort) for retten til bestemte billettyper. 

Ved misbrug inddrages personligt udstedte billetter uden kompensation, og ny billet skal indløses inden ombordstigning/-kørsel.
Retten til særlige ordninger herunder Ø-kortbilletter, rabatordning, abonnementsordninger og kreditkøb kan inddrages ved mislighold af aftalen.
 
§ 7.2 Kontrolafgift

En kunde, der ikke har gyldig rejsehjemmel og dokumentation jf. de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, skal udover betaling for ny gyldig rejsehjemmel betale en kontrolafgift på 750 DKK, og skal på personalets forlangende opgive sit fulde navn, adresse samt fødselsdag og -år. Herudover skal pågældende passager legitimere sig med kørekort eller andet retsgyldigt dokument.
Det er til enhver tid kundens ansvar at sikre sig, at den udstedte rejsehjemmel svarer til den rejsendes køretøj/personer.
Kontrolafgift og ny gyldig rejsehjemmel betales inden ombordstigning/-kørsel tillades. Fritaget for straks-betaling er kontokunder, idet efterfølgende manglende betaling af opkrævede kontrolafgifter og øvrige gebyrer betragtes som mislighold af aftalen.
Ulovlig anvendt rejsehjemmel er ugyldig og kan ikke refunderes.

Passagerer, der unddrager sig kontrol, billetkøb eller fremvisning af billet, vil blive nægtet ombordstigning/-kørsel.


§ 8 Aflysninger og forsinkelser

Rederiet påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af eventuel manglende plads på skibene, forstyrrelser i driften, herunder også indstilling af driften, som skyldes uregelmæssigheder, herunder Force Majeure, tekniske årsager, vand- og vejrforhold, og forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i fartplan og billetpriser. Der kan til enhver tid indsættes et andet skib end annonceret. Rederiet er aldrig ansvarlig for tab opstået som følge af mistede trafikforbindelser eller nødvendige ændringer i rejseplaner.

Vælger en passager at afbryde en rejse på grund af en større forsinkelse eller aflysning, eller fordi en tilslutningsforbindelse ikke opnås, kan passageren få tilbagebetalt billetten for den del af rejsen med rederiet, som ikke gennemføres på grund af forsinkelsen. Tilbagebetaling sker i dette tilfælde på alle typer billetter indenfor senest 7 dage og sker uden gebyr.

Rederiets erstatning ved forsinkelse eller aflysning kan aldrig overstige billettens pris.

 

Aflysningspolitik

Det er Læsøfærgens klare politik at sejle, når vejrforhold og sikkerheden for skib, passagerer og last er på plads.

Vejledende retningslinje:

Sejlads i dårligt vejr

Aflysning handler dog ikke udelukkende om vindstyrke og vindstød – men også vindretning, skibets motorkraft, muligheden for at sætte reservefærge ind osv. Derfor er det den til enhver tid ansvarlige kaptajn, der træffer den endelige beslutning.

Langsigtede vejrvarsler, der kunne indikere aflysninger inden for de næste 10-15 timer, sendes via SMS til kunder, der har reserveret i perioden og dermed kunne være berørt samt over facebook og hjemmeside som ”Risiko for aflysning”.

Faktuel aflysning sker højst en time før planmæssig afgang.
I perioden fra efterårsferien til påske annonceres mulighed for at skaffe forplejning til de, der ”strander” på øen, idet spisestederne oftest er lukket i den periode.
Annoncering sker via SMS til de berørte kunder.


§ 9 Erstatning for skade på person, køretøjer og bagage

Ved befordring af passagerer er rederiet kun ansvarligt i det tidsrum, hvor passageren er ombord.

Rederiet er ikke ansvarligt for tab eller skade på penge, værdipapirer og andre værdigenstande.

Ombord- og ilandkørsel sker på egen risiko og uden ansvar for rederiet. Køretøjet skal stå i gear og med håndbremsen aktiveret.

Rederiet er ikke ansvarligt for skader på køretøjer, der skyldes, at disse er sænkede, ombyggede eller tungt lastede.
Specialudrustning, herunder også rejsegods, der er anbragt udenpå eller ovenpå et køretøj, og som beskadiges, mens dette er i bevægelse, erstattes ikke uanset ansvarsforhold i øvrigt.

Det er passagerens eget ansvar at surre tohjulede køretøjer herunder cykler, og det påhviler altid passageren at sikre sig, at køretøjet er tilstrækkelig stabilt og sikret til overfarten. Rederiet er ikke ansvarligt for skader på sådanne køretøjer. hvis de vælter eller forskubbes.
Motorcykler, der ikke er udstyret med centralstøttefod, kan ikke gøre krav gældende overfor Læsøfærgen, hvis motorcyklen trods surring vælter under overfarten.

Skulle der opstå en skade på køretøjer, personer, rejsegods eller gods ombord, skal skaden altid anmeldes til eget forsikringsselskab. Eventuelle krav kan kun gøres gældende overfor Læsøfærgen, hvis der er udfyldt en skadesrapport ombord inden færgen forlades. Kontakt derfor personalet ombord på færgen med det samme i tilfælde af uheld. En udfyldt skadesrapport betyder dog ikke, at Læsøfærgen automatisk anerkender ansvaret.
Skaden kan anmeldes til rederiet på info-lf@laesoe.dk.


§ 10 Hittegods

Værdigenstande glemt hos Læsøfærgen afleveres til politiet. Glemt medicin overleveres til politiet eller til destruktion på et apotek, hurtigst muligt. Let fordærvelige effekter kasseres umiddelbart. Øvrigt hittegods opbevares af Læsøfærgen i op til 14 dage, hvorefter det destrueres eller afleveres til velgørende formål.
Hittegods kan efterlyses på info-lf@laesoe.dk eller ved telefonisk henvendelse til ekspeditionen.


§ 11 Reklamationer

For skade på person, køretøj eller bagage henvises til § 9 i disse bestemmelser.

Reklamation over forholdene ombord eller i terminalerne skal rettes til personalet i den pågældende afdeling. Reklamationer vedrørende rejsen, samt klager, som ikke er løst i forbindelse med henvendelse til Læsøfærgens personale, kan rettes til rederiet på info-lf@laesoe.dk med en udførlig beskrivelse af forholdet.

Reklamation skal være Læsøfærgen i hænde inden for 2 måneder efter hændelsen. Klagen skal være ledsaget af billet eller bookingnummer samt dokumentation.


§ 12 Persondata

Ved indgåelse af aftaler om befordring med Læsøfærgen, er passageren indforstået med, at de personrelaterede data, der overføres til Læsøfærgen i forbindelse med bookingen, lagres og bruges med henblik på at indgå, gennemføre og afslutte befordringsaftalen, samt til kundeservice, afvikling af bookede tillægsydelser og/eller opfyldelse af lovbestemmelser i forbindelse med befordringen. Dette sker under iagttagelse af reglerne i Persondataloven.

Passageren er ligeledes indforstået med, at sådanne data videregives til myndigheder og evt. leverandører af tjenesteydelser udelukkende med henblik på opfyldelse af de nævnte formål.

Læsøfærgen opbevarer alle oplysninger, passagerer oplyser i forbindelse med booking, i overensstemmelse med persondataloven.

Ønskes kopi af de personlige oplysninger, kan ekspeditionen kontaktes på info-lf@laesoe.dk.


§ 13 Ikrafttræden og bekendtgørelse

Disse befordringsbestemmelser og enhver tvist, der kan udspringe af en aftale om transport i henhold til dem, er underlgat og skal bedømmes efter dansk ret. 

Læsøfærgens generelle forretningsbetingelser og befordringsbestemmelser er gældende fra 15. januar 2021.


Generelle oplysninger om Læsøfærgen

Juridisk navn: Læsøfærgen 

Ejer: Læsø Kommune 

Stiftet: 1. januar 2020

CVR-nr.: 45973328

SE-nr.: 40917101

Adresse: Havnepladsen 1, 9940 Læsø 

Telefon: +45 98 49 90 22

E-mail: info-lf@laesoe.dk

Hjemmeside: www.laesoe-line.dk